ЕТ или ЕООД?

Започвайки бизнес, начинаещият търговец обикновено трябва да реши под каква юридическа форма ще извършва дейността си. След разговорите с приятели, четенето в интернет и евентуалната консултация с адвокат (която силно препоръчваме) и/или със счетоводител (което още по-горещо ви препоръчваме) вие се спирате обикновено на два варианта - Едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност, но изборът ви сега до голяма степен предопределя данъците и осигуровките, които ще плащате в бъдеще, както и други задължения и изисквания, с които ще трябва да се съобразявате.

Няма да се спираме на другите възможни форми, предвидени в законодателството ни, тъй като тяхното учредяване подлежи на по-специфични правила, които предполагат и специфична необходимост от учредяването им. Доскоро, например, масово се регистрираха ЕООД-та, тъй като, предимно поради непознаване на материята, на едноличния търговец се гледаше с пренебрежение, считаше се, че едва ли не, след като не можете да си позволите един капитал от 5000 лв. то това автоматично ви превръща в ненадежден контрагент. Забравяше се моментът обаче, че от едноличния търговец, ако е неизряден, можеш да вземеш почти всичко, което притежава и като физическо лице, докато от едно ЕООД общо взето ще вземеш това, което му е в баланса.
Сега, с далеч по-достъпната съдебна система, с наличието на частни съдебни изпълнители, а и с минималния капитал от 2 лева за регистрация на дружество нещата като че ли започват да се променят малко или много. Ако вие сте квалифициран специалист - юрист, счетоводител, нотариус, стоматолог, лекар и т..н., то за вас може би по-подходящия вариант, за да работите "занаята" си е регистрацията като "свободна професия", но ако въпросът пред вас е ЕТ или ЕООД, за да вземете все пак рационално и обосновано решение е добре да си отговорите предварително на следните въпроси:

1. Каква точно е дейността, която смятам да извършвам?
2. Какъв годишен доход прогнозирам, че ще получавам?
3. Сам ли ще работя или априори имам съдружници?
4. Какви ще бъдат основните ми клиенти?
5. Работя ли на друго място и възнамерявам ли да го напусна, за да се занимавам изцяло с бизнеса си?
6. Имам ли достатъчно (легални, разбира се) средства, за да стартирам и поддържам известно време бизнеса си?

Въобще, трябва да имате достоверен и реалистичен бизнес план. И всъщност, голяма грешка е да избирате формата изхождайки от идеята да плащате по-малко данъци, а по-скоро трябва да се концентрирате върху осигуряването на приходи, тъй като данъчното законодателство се мени практически всяка година. Отговаряйки си на горните въпроси, вие до голяма степен ще знаете и какви въпроси да задавате на вашите консултанти - юристи, икономисти и др.
От тук нататък трябва да знаете особеностите на двете лица - юридическото (ЕООД) и физическото (ЕТ).

"За" и "Против" ЕООД или ЕТ

Едноличното дружество с ограничена отговорност е вид търговско дружество за извършване на търговски сделки, при което собственикът на капитала носи риска за дейността на дружеството до размера на вноската си в капитала. Капиталът на ЕООД не може да бъде по-малък от 2 лв., като дяловете не могат да бъдат по-малки от 1 лев.
Преди да пристъпите към регистрация на дружество бъдете сигурни, че сумата от разходите по учредяването, започването и поддържането на бизнеса ви преди момента, когато приходите ще надвишават разходите трябва да е най-малкото равна на регистрирания капитал, така че да не се налага да раздавате заеми на собственото си дружество в последствие.
Характерният белег на ЕООД, който го отличава от другите търговски дружества, е ограничената отговорност на собственика - според ТЗ той отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала, което означава от юридическа гледна точка, че дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си и кредиторите му не могат да посегнат на личното имущество на собственика. Разбира се, не приемайте това като абсолютна и безусловна презумпция и ако все пак решението за откриване на дружество е то да натрупа пасиви, след което да подхвърлите на кредиторите си (включително например Агенцията за държавни вземания) 2 лева, то помислете пак, тъй като един добър адвокат може да ви изнесе лекция за няколко вида искове, с които да ви гони до дупка. Тук се откроява и първата разлика - дружеството оперира с капитал, а ЕТ - с лични средства.


Създаването на ЕООД е функция на юридически състав, състоящ се от съставяне на учредителен акт, набиране на капитал, назначаване на управител и вписване в Търговския регистър. Вписването дружеството в Търговския регистър е предпоставка за възникването му, което иде да покаже, че не бива да получавате фактури, да извършвате разходи или да получавате приходи преди факта на регистрацията. Това не означава, че дружеството не съществува, просто от данъчна гледна точка не можете да документирате сделките си, най-малкото нямате ЕИК по Булстат. При ЕООД едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

Запомнете: ЕООД не е по-авторитетната форма на ЕТ! Въпреки, че приликите на пръв поглед са много - управителите-собственици се самоосигуряват, извършват търговски сделки, регистрират се по ДДС, назначават и уволняват служители и т.н., то разликата е огромна - ЕООД е отделно юридическо лице, което почти няма нищо общо със собственика си, докато ЕТ е еквивалентно на физическото лице - собственик.
Това означава, че не можете просто да бръкнете в касата на ЕООД-то и да си приберете парите, за да си купите готварска печка за вкъщи. Имено затова ЕТ плаща 15% данък на края на годината, докато ЕООД плаща 10%. Но ако искате да вземете парите и да си купите готварската печка, то трябва да си разпределите печалбата под формата на дивидент и да платите още 5% данък върху него. Ако не го направите, счетоводителят ви ще изпадне в безумната ситуация да се опита да ви обясни защо например касата ви не може да се води в баланса ви на минус (т.нар. "червена каса"), тъй като физически това е невъзможно на нашата планета. Следователно, втората основна разлика (умишлено не употребяваме "плюс" или "минус", тъй като това е твърде относително) се състои в това, че ЕООД е отделно лице-търговец, докато ЕТ е еднозначен на физическото лице-търговец, т.е. не може хем да имате ограничена отговорност, хем да си управлявате дружеството като ЕТ - или едното или другото! Видно от горното, третата основна разлика, която се откроява е, че ЕТ е, че носи риска от осъществяваната дейност с цялото си имущество, докато собственикът на ЕООД отговаря до размера на вноската си.
Освен това можете да регистрирате само един ЕТ, но безкрай ЕООД.

По отношение на данъците и осигуряването на ЕТ и собственика на ЕООД: Управителят и собственик на ЕООД се осигурява върху избран месечен осигурителен доход и/или по договор за управление според КСО. Но както може би знаете, осигурителни вноски в България се дължат върху положен труд, независимо дали има получено възнаграждение или не. Така че, ако имате договор за управление на дружеството си (а такъв се изисква по смисъла на ТЗ) с посочено възнаграждение и едновременно с това сам работите в дружеството си с личен труд, то НАП може да предяви претенции, че следва да плащате осигуровки и на двете основания, независимо дали имате приходи или не.
Пред ЕТ този избор не стои - търговецът се осигурява само върху избран месечен осигурителен доход. От друга страна обаче, в края на годината ЕТ изравнява осигурителните си вноски като довнася разликата между платените през годината авансови вноски и годишната печалба, като чак след това изчислява и плаща данъка си, докато собственикът на ЕООД не прави подобни счетоводни операции.
От трета страна пък, ако печалбата не превишава минималния осигурителен доход, то ЕТ плаща многократно по-ниски осигурителни вноски. Естествено, ако се осигурявате на максимума, то за вас подобна дилема е несъстоятелна. При солидна печалба, обаче, фактически ЕТ плаща малко или много повече към бюджета, отколкото собственикът на ЕООД. Поради тази причина според някои специалисти времето на ЕТ изтича, дори се очакваха промени в ТЗ в тази насока, макар че такива не се състояха, но човек никога не знае, законите се променят често и може да се окаже, че в даден момент ЕТ ще бъде в по-изгодна позиция. Това в голяма степен зависи и от дейността, която извършвате - ако дейността подлежи на облагане с патентен данък към общината и приходите ви не надвишават 50 000 лв. за последните 12 месеца, в повечето случаи е много по-изгодно да заплатите твърдата сума на патентния данък без да имате повече ангажименти за данъци, отколкото да облагате печалбата си по общия ред, но само ЕТ може да се облага с патентен данък, докато ЕООД се подчинява на правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.
При превишаване на границата от 50 000 лв. приходи за периода от 12 месеца и двете лица подлежат на регистрация по ДДС, и двете се облагат по нормите на ЗКПО, но регистрацията по ЗДДС на ЕТ се пренася и върху физическото лице, което означава, че дължите ДДС и върху приходите (с изключение на трудови правоотношения) различни от дейността като ЕТ. За собственика на ЕООД това правило не се прилага.Без претенции за изчерпателност ви представихме основните особености на двете най-разпространени правни форми за извършване на стопанска дейност, а за вас остава задачата да вземете управленското решение коя от тях да предпочетете.

Математика в ООД: едно "за" + едно "против" = "против"

 

 

 

Настоящата статия е обект на права съгласно Закона за авторското право и сродните му права, с изключение на цитираните нормативни актове. Използването на текста или части от него следва да се извършва с изрично посочване на източника ("Номинал"Еоод или www.smetki.com ), чрез ясно видима хипервръзка, водеща до източника или с писменото съгласие на "Номинал"Еоод. "Номинал" е регистрирана търговска марка.