Сметка в чуждестранна банка

Откриване на банкова сметка в чужбина от местни юридически лица и еднолични търговци

Определение за местно лице
За целите на Валутния закон местно лице (юридическо или физическо) е резидент на държава, където има център на икономически интереси на територията на държавата – т.е. когато се ангажира за продължителен период от време с икономическа дейност на тази територия.

Деклариране
Откриването на банкова сметка в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци подлежи на статистическо деклариране пред Българска народна банка, като местните юридически лица и еднолични търговци подават декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след откриване на сметката чрез попълване на декларация по образец. В декларацията се посочват данни за лицето - титуляр на сметката, данни за чуждестранното лице, при което е открита сметката и данни за сметката. Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ при закриване на декларираните банкови сметки в чужбина в срок до 15 работни дни от настъпилата промяна.
Българска народна банка удостоверява декларирането на откриването на банкова сметки в чужбина с подпис и печат върху декларацията. Удостоверяването се извършва само след представяне на изчерпателно и коректно попълнена декларация. При получаване на декларацията по пощата БНБ удостоверява декларирането в срок до 5 работни дни. При констатиране на непълноти или некоректно попълване в представена декларация БНБ дава указания за отстраняването им. Ако декларациите са получени по пощата, БНБ в срок до 5 работни дни дава писмени указания за отстраняване на непълнотите. При получаване на декларация БНБ извършва проверка дали местното юридическо лице или едноличният търговец е подал в срок статистически отчети в БНБ за операциите си и вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, както и за преките си инвестиции в чужбина, ако е имал такова задължение. При неподадени отчети БНБ дава писмени указания за представянето им.

Важно: Българските търговските банки изпълняват нареждания за преводи по банкови сметки в чужбина на юридически лица или еднолични търговци, само след удостоверяване декларирането пред БНБ на откриването на банковата сметка в чужбина. Декларирането се извършва еднократно и при всеки следващ превод се удостоверява пред обслужващата местна банка с вече заверената от БНБ декларация.

Отчетност
Местните юридически лица или еднолични търговци са длъжни да отчитат със статистически форми пред БНБ операциите и остатъците по откритите банкови сметки в чужбина чрез попълване на статистически форми всяко тримесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят на БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната. Отчетите могат да се подават в БНБ лично, чрез упълномощено лице, по факс, по пощата или по електронен път. При получаване на отчетите БНБ извършва проверка за тяхната пълнота и точност. Ако бъдат установени пропуски, БНБ дава указания за тяхното отстраняване.

Откриване на банкови сметки в чужбина от местни физически лица
Откриването на банкова сметка в чужбина от местни физически лица се извършва свободно, като при превод на средства по сметката на стойност равна на или надвишаваща 100 000 лева пред банката - посредник се попълва статистическа форма по образец. Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина, ако сумата от тези вземания или задължения, включително по откритите в чужбина банкови сметки, надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. към 31 декември на предходната календарна година.

Контрол и проверка на информацията
Органите на БНБ могат да упражняват контрол за спазване на изискванията за
подаване на декларации и статистически отчети и да проверяват верността на информацията, събрана чрез тях. БНБ може да изисква от всяко местно и чуждестранно лице информация, която е от значение за платежния баланс и международната инвестиционна позиция на на страната. Всяко лице е длъжно да предостави на БНБ необходимата за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция информация при спазване на изискванията за нейното съдържание. Събраната информация от подадените декларации и статистически отчети се
използва от БНБ само за статистически цели. БНБ може да публикува и предоставя на други лица и институции само обобщени данни, които не позволяват идентификацията на лицата, предоставили статистическа информация. За нуждите на анализа дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС получава от БНБ информация, събирана по Валутния закон, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Санкции
На юридическите лица и едноличните търговци, които извършат нарушение на
сроковете и изискванията по Валутния закон за извършване на деклариране и статистическо отчитане пред БНБ на банковите им сметки в чужбина се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лева. В случай на повторно нарушение виновното лице се наказва с имуществена санкция в размер от 4000 до 20 000 лева. На физическо лице, което извърши нарушение на сроковете и изискванията по закона за статистическо отчитане пред БНБ на банковите му сметки в чужбина, се налага глоба в размер от 200 до 1000 лева, ако деянието не съставлява престъпление. При извършване на повторно нарушение глобата е от 500 до 2 500 лева. Предметът на нарушението се отнема в полза на държавата, включително когато нарушителят не може да бъде установен. Актовете за установяване на нарушенията съставят от оправомощени от управителя на БНБ длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от управителя на БНБ или от оправомощени от него длъжностни лица. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

.
Споделете статията:
 

 

Настоящата статия е обект на права съгласно Закона за авторското право и сродните му права, с изключение на цитираните нормативни актове. Използването на текста или части от него следва да се извършва с изрично посочване на източника ("Номинал"Еоод или www.smetki.com ), чрез ясно видима хипервръзка, водеща до източника или с писменото съгласие на "Номинал"Еоод. "Номинал" е регистрирана търговска марка.