Сезонно счетоводно обслужване

Счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване само за периодите на активна дейност

Сезонни счетоводни услуги

Съществуват много дейности, които са кампанийни или се извършват само по време на активните туристически сезони - места за нощувки, ресторанти, питейни и увесилителни заведения, магазини и търговски обекти, опериращи в зимните курортни комплекси или по Черноморието, екскурзионни и транспортни дейности за туристически групи и много други. Въпреки, че тези търговци не оперират целогодишно, дейността им представлява сериозен бизнес и счетоводната им отчетност, както и данъчното им облагане се подчиняват на правилата, които се отнасят и за фирмите, работещи непрекъснато. В повечето случай е невъзможно търговецът да си върши дейността необезпокоявано и веднъж годишно да пресметне печалбата си и да внесе дължимия данък. За съжаление данъчното и осигурително законодателство е доста по-сложно и изисква текущо отчитане на приходите и разходите, ежемесечно начисляване на осигурителни вноски и данъци върху заплатите на наетия персонал и управителите, авансово плащане на данъци, отчитане на ДДС (в случай на регистрация по този закон) и други. От друга страна, справедливо е клиентите да заплащат само това което ползват, затова на фирмите, извършващи сезонна дейност предлагаме пакет "Сезонно счетоводно обслужване" - заплащате месечна такса за счетоводство, ТРЗ и данъци само за периодите, в които се налага отчитане на активната икономическа дейност.

Какво се счита за сезонна дейност?

В законодателството не съществува определение за "Сезонна икономическа дейност", но изхождайки от Счетоводните стандарти (СС34) и Европейското законодателство (по-специално Директива 2014/36/ЕС), за сезонна дейност може да се считат дейностите, които са зависими от смяната на сезоните, обикновено свързани със сектори като селското стопанство и растениевъдството, по-специално през периода на засаждане и прибиране на реколтата, или туризма, по-специално през ваканционния период, а счетоводното отчитане на сезонно извършваните разходи и сезонно получаваните приходи се отразяват за периода на възникването им – когато е получена икономическата изгода или е претърпяно намаление на икономическата изгода, като се спазва принципът на текущото начисляване. Следователно, не може да се счита, че предприятието извършва сезонна дейност и не подлежи на счетоводна отчетност, ако в периодите извън активната му икономическа дейност продължава да начислява приходи и/или извършва разходи. Съответно, за да се счита, че търговецът извършва сезонна дейност и не подлежи на счетоводна отчетност в неактивните месеци следва през по-голямата част от годината:
• Да не начислява приходи, да не издава фактури или други приходни документи, да не получава плащания;
• Да не отчита разходи, да не получава фактури или други разходооправдателни документи;
• Да не извършва ремонти или подобрения на собствени или наети дълготрайни активи;
• Да няма нает персонал, да не сключва граждански договори;
• Да няма движение по банковите си сметки, включително погасяване на заеми и кредити, изплащане на лизингови вноски и др.;
• Да не разпределя и изплаща дивиденти;
• Да не е в процедура по възстановяване на ДДС, в процес на проверка или ревизия на данъчни задължения;

Услуги, включени в "Сезонното счетоводно отчитане" през активния период

• Съставяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи, архивиране, съставяне на счетоводни регистри, ведомости и отчети;
• Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт. Подаване на ДДС декларации, тримесечни декларации за изплатени доходи, различни от трудови възнаграждения, годишна справка за изплатените доходи, разлини от трудовите, VIES декларации, Интрастат (Intrastat) декларации;
• Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки и ревизии;
• Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство;
• Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива, съдействие при разсрочване и предоговаряне на погасителни планове за покриване на публични задължения към НАП;
• Поддържане на трудови досиета на работещите във фирмата;
• Изготвяне на ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове;
• Изготвяне на трудови договори на работниците и служителите във фирмата, длъжностни характеристики, удостоверения за проведен инструктаж, заповеди за назначения и прекратяване на трудови правоотношения, декларация обр. 1 и 6, регистрация на трудови договори;
• Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;
• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
• Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи указващи трудов стаж (УП-обр.2, УП-обр.30 и други);
• Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
• Консултации по трудово-правни отношения;
• Междинни финансови отчети и справки;
• Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;
• Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
• Съдействие при избор на служба по трудова медицина;

Еднократни счетоводни услуги, с допълнителна заявка, достъпни целогодишно

• Регистрация и дерегистрация по ДДС и други данъчни регистрации;
• Изготвяне на годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
• Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
• Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
• Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти;
• Подаване на месечни ДДС справки-декларации (нулеви декларации);
• Изготвяне и подаване на месечни Интрастат декларации (нулеви);
• Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки и ревизии;
• Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство;
• Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
• Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти;
• Водене на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;
• Консултации по трудово-правни въпроси, данъчно облагане и социално осигуряване;

    Споделете страницата: