Комплексно счетоводно обслужване

Месечно абонаментно финансово-счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

Комплексно счетоводно обслужване

Пакетът "Комплексно счетоводно обслужване" съдържа всички необходими услуги за задоволяване на информационните изисквания на данъчната администрация и НОИ в сферата на счетоводството, данъчното облагане, осигуряването и работната заплата. С многогодишен опит в сферата на счетоводството ние сме достигнали ниво на организация, което позволява най-високо качество на разумна цена, работата ни се върши своевременно и с внимание, работим като отбор, споделяйки знанията си и подкрепяйки клиентите си, така че да удовлетворим потребностите им от счетоводна отчетност и данъчна оптимизация, като разчитате на комбинираната ни експертност. Счетоводните ни услуги се фокусират не само върху актуалните нужди на клиентите ни. Нашите услуги са структурирани така, че да гарантираме, че нашите клиенти са напълно подсигурени по отношение на данъчното и счетоводно законодателство - освен отговарянето на текущите счетоводни и данъчни задачи, ние също така поддържаме връзка с управителните органи на фирмите-клиенти, като ги запознаваме с актуалното състояние на дружеството и им предоставяме информация за всякакви законови изменения, които могат да окажат негативно или положително влияние върху икономическата им дейност в бъдеще.

Данъчното ни консултиране предоставя навременни и ясни отговори, показва възможните варианти и дава препоръки относно избора на оптимално данъчно и счетоводно поведение с аргументиране чрез законови и други нормативни текстове. Всички наши услуги са гарантирани чрез полица „Професионална отговорност”. Пакетът съдържа:

Данъчно облагане и текущо месечно счетоводство

• Съставяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи, архивиране, съставяне на счетоводни регистри, ведомости и отчети;
• Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт. Подаване на ДДС декларации, тримесечни декларации за изплатени доходи, различни от трудови възнаграждения, годишна справка за изплатените доходи, разлини от трудовите, VIES декларации, Интрастат (Intrastat) декларации;
• Изготвяне на годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
• Данъчни регистрации;
• Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки и ревизии;
• Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство;
• Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива, съдействие при разсрочване и предоговаряне на погасителни планове за покриване на публични задължения към НАП;
• Данъчно планиране и консултиране;

Персонал и заплати, социално осигуряване, трудови правоотношения

• Поддържане на трудови досиета на работещите във фирмата;
• Изготвяне на ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове;
• Получаване на сертификати А1, удостоверения на осигурени лица;
• Изготвяне на трудови договори на работниците и служителите във фирмата, длъжностни характеристики, удостоверения за проведен инструктаж, заповеди за назначения и прекратяване на трудови правоотношения, декларация обр. 1 и 6, регистрация на трудови договори;
• Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;
• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
• Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи указващи трудов стаж (УП-обр.2, УП-обр.30 и други);
• Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
• Консултации по трудово-правни отношения;

Административно-счетоводни услуги

• Регистрация и дерегистрация по ДДС;
• Междинни финансови отчети и справки;
• Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;
• Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
• Съдействие при избор на служба по трудова медицина;
• Изготвяне на декларации към общините по Закона за местните данъци и такси за придобиване на превозни средства и недвижими имоти;
• Изготвяне на финансови документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти
• Регистрация на самоосигуряващи се лица;
• Водене на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове;
• Консултации по трудово-правни въпроси, данъчно облагане и социално осигуряване във връзка с дейността на фирмата;

    Споделете страницата: